W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków ich Rodzin oraz Osób Doznających Przemocy Domowej realizowane są następujące zadania:

 1. Informowanie osób o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
 2. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami pijącymi ryzykownie.
 3. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia i przemocy domowej.
 4. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
 5. Zachęcanie osób ryzykownie pijących, uzależnionych i współuzależnionych oraz osób doznających przemocy do skorzystania z pomocy grup samopomocowych np. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Al-Anon, oraz grup wsparcia.
 6. Udostępnianie aktualnych adresów placówek prowadzących terapię oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy domowej.
 7. Zaopatrywanie w podstawową literaturę dotyczącą choroby alkoholowej, przemocy domowej /broszury, ulotki, informacje itp/.
 8. Udzielanie telefonicznych informacji i porad dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, oraz osób
  doznających przemocy w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.
 9. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.