Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to grupa doradców w zakresie lokalnej polityki wobec alkoholu.

Ustawowe zadania to:

  • Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku podania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41ust. 3).
  • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust 1 i 2 ustawy (liczba zezwoleń i lokalizacja punktów sprzedaży) (art. 18 ust 3a).
  • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust.8).
  • Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9aust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury :Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).